Individualiziran program za nadarjene

Za nadarjene učence se pripravi individualizirani program dela, pri načrtovanju le-tega aktivno sodelujejo tudi učenec in njegovi starši ter po potrebi tudi zunanji sodelavci. V programu se opredelijo cilji ter oblike in metode dela z nadarjenim učencem.

  • Pri načrtovanju IP sodelujejo vsi učitelji oddelčnega učiteljskega zbora
  • Načrtovanje IP vodi razrednik
  • IP vsebuje: načrt sprotnega spremljanja in evalvacije, oceno uspešnosti programa na koncu šolskega leta in predloge za naslednje šolsko leto.