Prehrana šolske kuhinje

Zavedamo se, da je prehrana zelo pomembna za mladega človeka, zato zagotavljamo možnost prehranjevanja vsem učencem. Pripravljamo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice. Vodja prehrane skupaj z vodjo kuhinje skrbi, da je hrana biološko in kalorično ustrezna in prilagojena psihofizičnim potrebam učencev. Veliko pozornost bomo posvetili kulturi prehranjevanja ter skrbi za vzdrževanje reda v jedilnici.

Z šolskim letom 2010/2011 je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani z drugimi podakti, med drugim tudi Pravila o šolski prehrani in Pravila o subvencionirani šolski prehrani v OŠ Vodice, ki jih je Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne 22. 6. 2010. Pred sprejemom so Pravila obravnavali na učiteljskem zboru, svetu staršev in šolski skupnosti. Objavljene so tudi Smernice šolske prehrane.

Čas kosila:

12.05–12.30 Učenci, ki zaključijo pouk po 4. uri
12.30–12.55 Podaljšano bivanje in razredna stopnja
12.55–13.20 Predmetna stopnja
13.45–14.30 Predmetna stopnja
14.30 – 15.00 Delitev nerazdeljenih kosil (brezplačno)

CENIK ŠOLSKE PREHRANE:

ZAJTRK Učenci 1. -3. razredov 0,82 EUR
MALICA Učenci 1. – 9. razredov – dopoldanska m. 1, 10 EUR
  Učenci OPB – popoldanska m. 0,76 EUR
KOSILO Učenci od 1 do 3. razreda 3,00 EUR
  Učenci od 4. do 6. razreda 3,20 EUR
  Učenci od 7. do 9. razreda 3,40 EUR
  Učenci – občasna kosila (blokci) 3,50 EUR

Obračun prehrane učencev je od 1. do zadnjega dne v tekočem mesecu.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni mogoča. Starše, ki bi lahko imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko.

Straši lahko odjavijo posamezni dnevni obrok v spletni aplikaciji LoPolis. Tisti, ki nimajo možnosti e-odjave, le-to lahko storijo po telefonu na telefonski številki tajništva (01) 833 25 11 do 8.30. Prvi dan odjave se ne upošteva pri obračunu stroškov za prehrano.

“Blokce” za občasna kosila lahko dobite vsak petek (za naslednji teden) od 8.00 do 14.30 v tajništvu šole pri tajnici.