Subvencije

SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE

Upravičenost do subvencije za malico in kosilo izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šole pridobijo podatke iz centralne evidence Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ustrezno znižajo višino položnic za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno.

Sredstva za subvencioniranje se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Subvencija malice

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila

V obdobju od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026 subvencija kosila v višini cene kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

V obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2027 subvencija kosila v višini 50% cene kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda in ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Iz državnega proračuna se od 1. 9. 2027 zagotavljajo sredstva za subvencioniranje enega kosila dnevno na učenca, ki se redno šola in je prijavljen na kosilo, v višini cene kosila.

Če niste upravičeni do subvencije šolske prehrane, pa imate kljub temu težave pri poravnavi plačila, se oglasite v šolski svetovalni službi. Skupaj bomo poiskali druge možnosti pomoči.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI, TABOROV, DRUGIH DEJAVNOSTI

Subvencije Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.

Za subvencijo zaprosite starši tako, ga izpolnite VLOGO in jo oddate v šolski svetovalni službi.

Subvencije bodo dodeljene v skladu s podrobnejšimi kriteriji in postopkom dodelitve za subvencioniranje šole v naravi.

Več: Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi.

Subvencije šolskega sklada

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za določeno vzgojno-izobraževalno dejavnost (tabori, dnevi dejavnosti, …).

Za subvencijo zaprosite starši tako, ga izpolnite VLOGO in jo oddate v šolski svetovalni službi.

O višini subvencije odloča tričlanska komisija na podlagi izpolnjene vloge s priloženimi dokazili.