Šolska skupnost

Šolska skupnost je skupnost predstavnikov (delegatov) posameznih oddelkov OŠ Vodice. Sestavljata jo dva predstavnika oddelkov od 1. do 9. razreda. Predstavnike izvolijo učenci posameznega oddelka in so vez med mentorico šolske skupnosti, vodstvom šole in učenci v oddelkih. Preko njih poteka komunikacija, sklepe s sestankov šolske skupnosti predstavijo v svojih oddelkih na razrednih urah. Sestanki šolske skupnosti predmetne in razredne stopnje potekajo ločeno in so starostni stopnji prilagojeni.

Naloge: zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, ekskurzij, interesnih dejavnost, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev. načrtuje in organizira skupne akcije, predlaga izboljšave bivalnega okolja.

Otroški parlament deluje v okviru šolske skupnosti, v njem lahko sodelujejo tudi drugi učenci. Je program vzgoje otrok in mladostnikov, kjer otroci vsako leto razpravljajo o neki temi. Otroške parlamente posameznih osnovnih šol združuje Zveza prijateljev mladine, ki na dve leti določi temo otroškega parlamenta. Predstavniki se udeležijo območne in regijske ravni otroškega parlamenta.

Naloge: povzame mnenja učencev oddelčnih skupnosti na določeno temo, razpravlja na določeno temo, predstavniki razpravljajo na območnem in regijskem parlamentu.