Svet zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Vodice. Slednji ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ZAPISNIKI (v šolskem letu 2017/18) -> ZAPISNIKI (12. in 1. seja).

Osnutek zapisnika 11. seje Sveta zavoda ->ZAPISNIK.