Štipendije

Vse o vrstah štipendij,  razpisnih pogojih in rokih za oddajo vloge, lahko preberete na spletni strani Javni slad RS za razvoj kadrov in štipendije – tel. 01 434 1080,  spletna stran www.sklad-kadri.si.

Zakon o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip-1) v 8. členu določa, da se v Republiki Sloveniji lahko dodelijo naslednje štipendije:

–         državne štipendije,

–         Zoisove štipendije,

–         štipendije za deficitarne poklice,

–         štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,

–         štipendije Ad futura.

Iz ZŠtip-1 so izvzete štipendije, ki jih podeljujejo občine in podjetja sama.

Štipendije se lahko združujejo, razen:

 • državne in Zoisove štipendije
 • kadrovske in štipendije za deficitarne poklice

Štipendist lahko pridobi tudi državno ali Zoisovo štipendijo skupaj s kadrovsko in obratno.

Pridobitev Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom ob doseganju izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.
POGOJI ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Vlagatelj mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so našteti v nadaljevanju, podroben opis pa je na voljo s klikom na povezavo.

Splošni pogoji glede statusa vlagatelja

 • državljanstvo,
 • starost,
 • status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih,
 • ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini,
 • status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti,
 • ni upravičen do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.

Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so:

 • izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati
 • ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

 

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.
Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

 1. člen

(izjemni dosežek na državnih tekmovanjih)

(1) Državna tekmovanja, sofinancirana iz javnih sredstev, so tekmovanja, ki jih na podlagi javnega razpisa, sofinancira ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ali Zavod Republike Slovenije za šolstvo, in potekajo na državni ravni.

(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena kot državno tekmovanje štejeta tudi Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) in Tekmovanje mladih baletnih plesalcev Republike Slovenije (BALTEK). Vlagatelj lahko uveljavlja dosežek tistega TEMSIG tekmovanja, na katerem se je zadnjič izvedlo tekmovanje v disciplini, ki jo uveljavlja kot izjemni dosežek.

(6) Kot najvišja mesta na državnem tekmovanju štejejo 1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 10 točkami.

(7) Kot priznanja na državnem tekmovanju štejeta zlato priznanje (ali prva nagrada), ki se točkuje s 5 točkami, in srebrno priznanje (ali druga nagrada), ki se točkuje z 2 točkama.